• லீஷா பெண்கள் பிரிவு, கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக, வளர் தமிழ் இயக்கத்தோடு இணைந்து, தமிழ் மொழி விழாவில் பல சுவாரசியமான நிகழ்ச்சிகளை செய்து வருகிறோம். “பழங்களே மருந்து”, “கல்யாண சமையல் சாதம்”, மற்றும் ...
  •   Guest Speakers:  IRAS (Indian restaurant association of Singapore ) Secretary: Mr. S Mahenthiran. Food waste Segregation Regulation Branch (NEA ) Ms. Queenie Wong  ...
  • Little India Shopkeepers and Heritage Association Women’s Wing Little India Shopkeepers and Heritage Association (LISHA) Women’s Wing was formed on 12 May 2012 by ...