• சென்னை வாழ் காரைக்குடி நகரத்தார்களின் மேம்பாட்டிறாகாக சென்னையில் “காரைக்குடி நகரத்தார் சங்கம் சென்னை (KNSC)” என்ற பெயரில் 2015ல் தொடங்கப்பட்டது. ஆரம்பகாலம் முதலே அவர்கள் தங்களின் திறமைகளினாலும், சங்கத்தின் லோகோ மூலமாகவும் ஒன்பது ...
  • Singapore, a multi-racial country in South East Asia currently celebrated the ‘Tamil Language Festival’.  The Tamil Language Council has to be lauded for its efforts in spearheading the festival ...
  • TLC COMMEMORATES 20 YEARS OF TAMIL LANGUAGE PROMOTION The Tamil Language Council (TLC) launched its 20th anniversary commemorative publication titled “Our Journey (2000 – ...
  • TAMIL LANGUAGE FESTIVAL 2021 ASPIRATIONS FOR THE FUTURE GENERATION Virtual Tamil Language Festival 2021 The Tamil Language Council (TLC) is pleased to present the ...
  • A virtual Tamil Language Festival (TLF) took  place from 28 November to 20 December 2020. Despite the postponement of the TLF 2020 originally scheduled ...
  • The Tamil Language Festival 2020, scheduled to be held from 4 April to 3 May 2020, will be postponed until further notice. The Festival ...